Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej!

DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).
Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

 • przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);
 • będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
 • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
 • będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
 • będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Kto może zostać powołany?

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • nie jest przeznaczona do służby zastępczej,
 • nie jest wyłączona od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • nie posiada nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej,
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej) – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych – jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych

Wniosek o powołanie do służby wojskowej

Osoba ubiegająca się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej składa wniosek o powołanie do służby wojskowej do dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji, może również przesłać ten wniosek za pośrednictwem strony internetowej lub środków komunikacji elektronicznej. Wniosek o powołanie do służby wojskowej może zostać złożony również podczas kwalifikacji wojskowej.

Deklarację wstąpienia do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej można też złożyć przez portal rekrutacyjny „Zostań Żołnierzem” www.zostanzolnierzem.pl.

Do wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej załącza się następujące dokumenty:

 • kopię dokumentu tożsamości;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w szczególności kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów, świadectwa uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, uprawnienia do kierowania pojazdami).
 1. Wniosek o powołanie do służby wojskowej
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz Uprawnień i kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, które można nabyć w ramach pełnienia dobrowolnej służby zasadniczej:

   • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. „C”,
   • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. „C+E”,
   • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. „D”,
   • operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,
   • operatora maszyn i urządzeń dźwigowo transportowych,
   • nurka,
   • skoczka spadochronowego,
   • kucharza,
   • obsługa sprzętu inżynieryjnego, koparki, spycharki, spycharko-ładowarki,
   • obsługa elektrowni polowych i mobilnych zespołów spalinowo-elektrycznych,
   • spawacza.

Uprawnienia i kwalifikacje, których nabycie na uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa może spowodować skierowanie absolwenta tej uczelni na kurs oficerski:

   • prawo wykonywania zawodów medycznych,
   • prawo wykonywania zawodów łącznościowych i informatycznych, kryptologii i cyberbezpieczeństwa,
   • prawo wykonywania zawodów z zakresu finansów,
   • prawo wykonywania zawodów prawniczych,
   • lingwistyka stosowana.

W przypadku wskazania we wniosku o powołanie do służby wojskowej wyżej wymienionych uprawnień lub kwalifikacji, powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umowy określającej w szczególności wysokość i zasady zwrotu kosztów nabycia uprawnień lub kwalifikacji w przypadku zakończenia służby przed upływem okresu, na jaki nastąpiło powołanie do tej służby.

red./

źródło: WP, Starostwo Powiatowe/