Wizy krajowe ukraińskich kierowców transportu międzynarodowego

Ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy daje podstawę do umieszczania przez wojewodów naklejek wizowych w dokumentach podróży ukraińskich kierowców realizujących międzynarodowy transport drogowy, których wizy krajowe uległy przedłużeniu z mocy prawa.

Art. 42 ust. 4a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zwanej dalej: „ustawą specjalną”, który został wprowadzony na mocy ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**, a następnie zmieniony ustawą nowelizującą ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy***, ustanawia podstawę do umieszczania przez wojewodów naklejek wizowych w dokumentach podróży obywateli Ukrainy będących kierowcami realizującymi międzynarodowy transport drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym**** lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy, których wizy krajowe uległy przedłużeniu z mocy prawa.

Do uzyskania w dokumencie podróży naklejki wizowej konieczne jest, szczegóły tutaj.

Podstawa przedłużenia z mocy prawa wiz krajowych obywateli Ukrainy wynika z przepisu art. 42 ust. 1 ustawy specjalnej, który stanowi, że jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. Jednocześnie ustawodawca w sposób szczególny uregulował sytuację prawną tych obywateli Ukrainy, których wizy krajowe ulegają przedłużeniu na mocy prawa i jednocześnie są kierowcami w transporcie międzynarodowym. Mianowicie, o ile zasadniczo przedłużone z mocy prawa wizy krajowe nie uprawniają do przekraczania granicy, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy specjalnej, to w przypadku tej konkretnej grupy, która potrzebuje wiz do przekraczania granic i przemieszczania się po terytoriach innych niż Polska państw obszaru Schengen, przyjęto, że przedłużone wizy krajowe będą uprawniać do takiego przekraczania (art. 42 ust. 4 ustawy specjalnej).

Dodatkowo, we wspomnianym już art. 42 ust. 4a ustawy specjalnej ustanawia się podstawę kompetencyjną dla wojewodów aby w dokumentach podróży obywateli Ukrainy będących kierowcami w transporcie międzynarodowym umieszczać naklejki wizowe wiz krajowych, które będą stanowiły dowód przedłużenia wizy z mocy prawa. To szczególne rozwiązanie jest uzasadnione koniecznością zabezpieczenia możliwości korzystania przez kierowców z uprawnienia do przekraczania granic, w szczególności granic wewnętrznych w obszarze Schengen.

Wiza krajowa (z oznaczeniem „D”), do której odnoszą się powyższe przepisy ustawy specjalnej, to wiza długoterminowa w rozumieniu art. 18 Konwencji wykonawczej Schengen*****. Wiza ta uprawnia do pobytu w okresie do 1 roku (w ramach okresu ważności nie dłuższego niż 1 rok). Jest to taki rodzaj wizy, który uprawnia nie tylko do pobytu przekraczającego 90 dni w państwie, które je wydało ale zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2a Konwencji wykonawczej Schengen, uprawnia dodatkowo do przemieszczania się po terytoriach innych państw obszaru Schengen w okresie przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. W związku z tym, że art. 18 Konwencji wykonawczej Schengen ustanawia ograniczenie 1-roczne dla maksymalnego okresu pobytu na podstawie wizy długoterminowej, art. 42 ust. 4a ustawy specjalnej w zdaniu drugim ustanawia z konieczności ograniczenie dotyczące maksymalnego okresu pobytu jaki może zostać wskazany w naklejce wizowej dokumentującej przedłużenie wizy z mocy prawa, który wynosi 1 rok.

 

źródło: DUW/