Ważne informacje i druk wniosku o zakup preferencyjny węgla

Druk wniosku o zakup preferencyjny węgla.

  1. Zgodnie z ustawą do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.  (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn.zm).
  2. Zgodnie z ustawą do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która (lub członek jej gospodarstwa domowego) nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Jeśli osoby te nabyły co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2.000 zł za tonę - nie mogą kupić węgla od gminy.
  3. Urząd Miasta nie ma wpływu na jakość i pochodzenie węgla (czy będzie to węgiel z kopalni krajowych, czy importowany), który zostanie mu dostarczony w celu sprzedaży mieszkańcom.
  4. Urząd Miasta nie dysponuje informacjami oraz nie ma wpływu na to, w jakim czasie od zawarcia przez Miasto umowy na sprzedaż węgla, opał zostanie dostarczony do Oleśnicy.
  5. Po dostarczeniu węgla do Oleśnicy, Urząd Miasta będzie się kontaktował telefonicznie z uprawnionym wnioskodawcą, który będzie musiał zapłacić cenę za wnioskowany tonaż opału na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy 60 9584 0008 2001 0000 0055 0024. W ciągu 7 dni od zapłaty zostanie wystawiona faktura, która będzie upoważniała do odbioru węgla we wskazanym składzie. Zapłaty można dokonywać osobiście w Banku Spółdzielczym lub jego filiach (bez opłat), w innych placówkach pocztowych, bankowych (prowizje ponosi kupujący), bądź przelewem na wskazany wyżej rachunek. Druki wpłat są do pobrania w Punkcie Informacyjnym.
  6. Wszelkie informacje na temat zakupu preferencyjnego węgla będą podawane na bieżąco poprzez stronę internetową Miasta Oleśnicy www.olesnica.pl
  7. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego można składać w Urzędzie Miasta Oleśnicy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Formularze wniosku są do pobrania w Punkcie Informacyjnym, w formie elektronicznej na stronie internetowej Miasta Oleśnicy.

 

LINK DO WNIOSKU

 

red./

źródło: UM Oleśnicy/