W 2022 roku Powiat Oleśnicki planuje wyremontować i przebudować około 20 km dróg

Rozmowa ze STANISŁAWEM STĘPNIEM, wicestarostą Powiatu Oleśnickiego.

Panie starosto, jakie łączne dofinansowanie z Polskiego Ładu pozyskał Powiat Oleśnicki? 
- 20 529 500 mln zł. Tyle pozyskał Powiat Oleśnicki w obu edycjach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. W I edycji zostały dofinansowane trzy inwestycje kwotą 11 979 500 zł, zaś w II edycji wsparcie uzyskały dwie inwestycje na kwotę 8 550 000 zł

Czym kierujecie się przy wyborze inwestycji, jakie są priorytety Powiatu w tej kwestii?
- Współpraca ponad podziałami. Staramy się tak dzielić środki, aby rozwój powiatu był zrównoważony. Stawiamy na współpracę z samorządami, bo, jak do tej pory, takie rozwiązanie się sprawdza. Dany wójt lub burmistrz najlepiej przecież zna potrzeby mieszkańców czy priorytety swojej gminy. Przykładem niech będzie przebudowa powiatowej drogi nr 1475D w Łuczynie, której odbioru dokonaliśmy w kwietniu. Remont tego kilometrowego odcinka to efekt pracy zespołowej, a konkretnie dwóch samorządów. Powiat oleśnicki powierzył gminie Dobroszyce przeprowadzenie tego zadania, które dofinansował połową kwoty. Przedsięwzięcie kosztowało ponad 1.1 mln zł.

Jakie inne inwestycje drogowe udało się sfinalizować w ostatnim czasie?
- Chodnik o łącznej długości około 200 m przy skrzyżowaniu powiatowych dróg 1464D i 1496D oraz przejście dla pieszych nieopodal to efekt zakończonej  inwestycji w Wyszogrodzie, w gminie Oleśnica. Zadania, w imieniu Powiatu, zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych. Całkowita wartość obu inwestycji to 310 416 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 178 371,04 zł.

Odbioru końcowego doczekał się również chodnik łączący Stradomię Wierzchnią ze Stradomią Dolną. Obie inwestycje, zrealizowane przez Powiat Oleśnicki z dofinansowaniem gminy Syców i Dziadowej Kłody, pochłonęły ponad 800 000 zł.

W maju zakończył się remont odcinka o długości 1,2 km od węzła Szczodrów w kierunku Stradomi Wierzchniej. Inwestorem był Powiat Oleśnicki, a wykonawcą Berger Bau Polska. Koszt inwestycji to 639 017,53 zł.

Jakie inwestycje drogowe są w trakcie realizacji?
- Przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy – etap 2 i 3, obejmująca wykonanie około 1210 m nowej konstrukcji jezdni. Zadanie uzyskało wsparcie w ramach I edycji Polskiego Ładu, w wysokości 5 795 000 zł. Dofinansowanie miasta Oleśnicy wynosi 100 000 zł. Całkowity koszt to około 7 150 000 zł. Wykonawcą jest firma Berger Bau Polska.

Kolejną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej 1500D na 6-kilometrowym odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice, dofinansowana kwotą 2 850 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wsparcie gminy Dziadowa Kłoda to 200 000 zł. Całkowita wartość zadania realizowanego przez firmę Strabag wynosi około 4 200 000 zł.

Wykonujemy też chodnik na drodze powiatowej 1500D wraz z kanalizacją deszczową w Dziadowej Kłodzie. Całość pochłonie około 820 000 zł, przy wsparciu miejscowego samorządu kwotą 400 000 zł. Wykonawca, firma Bud-Agro, ma za zadnie wybudować 762 m chodnika i 280 m kanalizacji.

Wszystkie te inwestycje doczekają się końca jeszcze w tym roku. W sumie w 2022 roku Powiat Oleśnicki planuje wyremontować i przebudować około 20 km dróg.

Proszę wymienić dwie pozostałe inwestycje, które uzyskały wsparcie z I edycji Polskiego Ładu.
- Przebudowa drogi nr 1459D poprzez wykonanie nakładki na odcinku wynoszącym około 4,5 km od Posadowic do Sątoka. Zadanie za 3 103 468,49 zł zrealizuje firma Eurovia. Uzyskane wsparcie wynosi 2 493 750 zł.

Drugim przedsięwzięciem jest przebudowa drogi 1469D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Cieśle, Wyszogród, Nowoszyce, Gręboszyce, Smolna. Długość drogi wynosi 6,4 km. Wykonawcą będzie firma Strabag. Inwestycja pochłonie 4 758 497,90 zł, zaś dofinansowanie wynosi 3 690 750 zł.

Powiat pozyskał również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o łącznej kwocie 800 000 zł na kompleksową termomodernizację obiektów domu dziecka w Bierutowie. 
- W ramach tej inwestycji planujemy przyłączenie do sieci gazowej placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bierutowie. Zadanie zrealizuje Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Gazowniczy we Wrocławiu. Spółka posiada dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, które swoim zakresem obejmuje wykonanie gazociągu średniego ciśnienia do dwóch budynków: CAOPO-W przy ul. 1 Maja 8c oraz Pogotowia Opiekuńczego przy ul.1 Maja 9g. Zgodnie z zawartymi umowami, termin przyłączenia to 15 listopada 2022 r. Rozpoczęcie robót planowane jest w lipcu, a zakończenie we wrześniu br. Realizacja tego projektu znacząco przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, co pozytywnie wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz ogólnego stanu środowiska naturalnego. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach.

 Inwestycje, które uzyskały wsparcie w ramach II naboru Polskiego Ładu 
- Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice-Działosza. Pozyskana kwota 5 700 000 zł. Obejmuje odcinek 7 km
- Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D – odcinek Kijowice-Kruszowice. Pozyskana kwota 2 850 000 zł. Obejmuje odcinek 2,8 km.
Obie inwestycje będą realizowane w roku przyszłym.