Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych. CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Rekrutacja uzupełniająca do klas I w szkołach ponadpodstawowych rozpoczyna się 2 sierpnia 2022 r. po rekrutacji zasadniczej.

Po zakończeniu rekrutacji zasadniczej (czyli po opublikowaniu list przyjętych do szkół w dniu 1 sierpnia 2022 r.) na stronie internetowej powiatu, a także na stronach internetowych szkół oraz na tablicach informacyjnych w szkołach, pojawi się lista pozostałych wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.

W postępowaniu uzupełniającym biorą udział:
- kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym
- kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci (zakwalifikowani) do żadnej ze szkół
- kandydaci, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostali zakwalifikowani
- kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, ale zrezygnują z przyjęcia do tej placówki

Aby móc brać udział postępowaniu uzupełniającym kandydat musi zgłosić się do szkoły, w której potwierdził wolę przyjęcia do szkoły i ją wycofać.

Zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik_1.pdf, od 2 do 4 sierpnia 2022 r., do godz. 15.00, można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Wniosek składa się już bezpośrednio w szkole.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną podane do wiadomości w szkołach 16 sierpnia.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane 23 sierpnia, również bezpośrednio w szkołach.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/