Regulamin

 

 

Regulamin serwisu

Każdy czytelnik portalu nowinkioleśnickie.pl  może zamieścić swoją opinię na temat publikacji.
Redakcja nowinkiolesnickie.pl prosi jednak o  przestrzeganie zasad Netykiety. W sprawach nieobjętych przez Regulamin będziemy odwoływać się do zapisów prawa a w szczególności do zapisów Prawa Prasowego.

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez nowinkioleśnickie.pl  na rzecz użytkowników prowadzonego przez portal internetowy www.nowinkiolesnickie.pl , polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dodawania komentarzy  pod publikowanymi artykułami w celu wymiany informacji i opinii na różnorodne tematy.

Dostęp do serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Administrator pozostawia sobie możliwość decydowania o zamieszczaniu wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach www.nowinkiolesnickie.pl

Autor komentarzy publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach www.nowinkiolesnickie.pl

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach  nowinkiolesnickie.pl  treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez komentujących treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez komentujących przekazów reklamowych, linków do innych stron.

Nowinkiolesnickie.pl  zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania nr IP w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu.

Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu nowinkiolesnickie.pl. może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu  przy zamieszczaniu wpisu.

Komentujący poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach www.nowinkiolesnickie.pl   wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w "nowinkiolesnickie.pl"

10 Nowinkiolesnickie.pl  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zwracamy także uwagę, aby komentarze były związane z treścią publikacji, aby nie używać ciągu dużych liter, bądź znaków typu !!!!  Regulamin obowiązuje od 22.11.2018 r.

Współpraca

Redakcja www.nowinkiolesnickie.pl  zgodnie z zawartą umową  współpracuje ze stowarzyszeniem " Stowarzyszenie Pomocna Dłoń - Powiat Razem"  oraz zobowiązuje się do umieszczania materiałów przekazanych przez stowarzyszenie " Stowarzyszenie Pomocna Dłoń - Powiat Razem" na portalu internetowym z którymi stowarzyszenie nawiązało współpracę lub zawarło umowę prawną.

Regulamin ogłoszeń portalu nowinkiolesnickie.pl

WSTĘP

Usługa "Ogłoszenie" polega na przesłaniu ogłoszenia Użytkownika w wydzielonej dla ogłoszeń części Portalu.

Usługa "Ogłoszenie" jest formą datku wpłacaną na cele stowarzyszenia "Stowarzyszenie Pomocna dłoń - Powiat Razem"   Ogłoszenia powinny  składać się ze zdjęcia 150x150 i 50 znaków.

Datek uzależniony od indywidualnej  kwoty wpłacającego, a kwota pozyskana zostanie przeznaczona zgodnie z działalnością statutową stowarzyszenia  (pomoc bezdomnym zwierzętom, osobom starszym którym brakuje na zakup lekarstw czy też  pomoc dzieciom w domach dziecka itp...)

Użytkownik ( wymagane dane osobowe wraz z numerem telefonu) zleca Portalowi świadczenie usługi Ogłoszenia poprzez wysłanie formularza poprzez wysłanie na adres email: michta.redakcja@gmail.com pliku z informacją dotyczącą ogłoszenia.

Wysłanie zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi.

Dane kontaktowe Użytkownika podane w ogłoszeniu służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

ZAMAWIANIE USŁUGI

Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie zgłoszenia na podany adres email: michta.redakcja@gmail.com Publikacja ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych prawidłowo wypełnionych w emailu. Redakcja po zweryfikowaniu ogłoszenia ma prawo odmówić publikacji bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie publikowane są na okres, jaki zostanie ustalony z redakcją.
Użytkownik ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia w przeznaczonej do tego kategorii

 Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:

 •  naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
 • naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
 •  mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania --kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,
 • mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
 • zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu lub jego Partnerów
 • -W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia  narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
 • W przypadku stwierdzenia, że ogłoszenie  zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Portal zastrzega sobie prawo do jego usunięcia.

OPŁATY W FORMIE DATKU

 • Ogłoszenia (typu kupię-sprzedam") są dodatkowo moderowane przed publikacją.
 • Realizacja świadczenia usługi rozpocznie się w wyznaczonym terminie zaraz po otrzymaniu informacji drogą mailową od  stowarzyszenia "Stowarzyszenie Pomocna Dłoń - Powiat Razem"
 • Portal zastrzega prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia usługi Użytkownikowi jeżeli:
  1. Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
  2. Użytkownik będzie korzystał z usługi Ogłoszenie niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
  3. Użytkownik będzie działał na szkodę innych użytkowników portalu lub użytkowników sieci Internet.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU

 • Wydawca zobowiązany jest do umieszczenia ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością. Niemniej Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 • Administrator zastrzega prawo do wystąpienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych ogłoszeniach.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 • Odpowiedzialność Portalu jest w każdym przypadku ograniczona do wartości datku wniesionej przez Użytkownika.

REKLAMACJE

 • Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie listu  e-mail na adres redakcja@gmail.com i określać:
 • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, jako Klienta usługi Ogłoszenia.
 • dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (tytuł ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
 • zarzuty Użytkownika
 • okoliczności uzasadniające reklamację,

Portal obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7  dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub  informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do  przestrzegania aktualnie obowiązujących norm prawnych.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, którym nie uda się zapobiec w  drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Portal zastrzega prawo do rozwiązania świadczenia  w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu.

Horoskop

licznik odwiedzin

385970
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors