Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji CEEB zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi

Z dniem 30 czerwca 2022r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje do CEEB. Nie zmienia to jednak sposobu pracy w urzędach.

Aplikacja CEEB.gov.pl również działa tak, jak dotychczas. Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

  • dla nowych źródeł ciepła – deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia,
  • dla wszystkich „zapominalskich” – natychmiastowe złożenie deklaracji.

To oznacza, że nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB! Ponadto informujemy, że w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

  • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
  • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
  • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację  w ramach czynnego żalu. Na terenie Oleśnicy nadal znajduje się sporo budynków, które nie zostały wpisane do CEEB, dlatego na przełomie listopada/grudnia 2022r.

Burmistrz Miasta Oleśnicy podejmie działania, mające na celu dotarcie do osób, które nie wywiązały się z ustawowego obowiązku.

 

red./

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

337974

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors