Oleśnica prowadzi otwarty nabór wniosków na rok 2023 na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe

Gmina Miasto Oleśnica prowadzi otwarty nabór wniosków na rok 2023 na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Wnioski należy składać do dnia 15 października 2022 r do Urzędu Miasta Oleśnicy w Punkcie Informacyjnym lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Złożenie wniosku po terminie wyznaczonym do jego składania wskazanym w ogłoszeniu skutkuje odrzuceniem wniosku. Wzór wniosku można pobrać w Punkcie Informacyjnym Urzędu lub ze strony internetowej miasta.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem gminy określonym w art. 6 ust. 1 przedmiotowej ustawy (organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD), może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Celem uchwały jest wsparcie stowarzyszeń ogrodowych, które zaspokajają socjalne, wypoczynkowe i rekreacyjne potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych poprzez dotowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej wpływających na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększających dostępność społeczności lokalnej do tego rodzinnego ogrodu działkowego.

 

red./

źródło: UMiG Oleśnica/