Ogłoszenie o naborze na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu w 2023 roku

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ogłasza nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu w 2023 r. na obiekcie ORLIK przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica.

W wyniku dokonanego rozstrzygnięcia, Minister Sportu i Turystyki wyłonił operatora Krajowego Programu „Lokalny Animator Sportu”. Operatorem Programu został Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.
Z uwagi na powyższe Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie ORLIK przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 56,  56-400 Oleśnica, w 2023 roku.

I.  Warunki pracy: 
1.    Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2023 r. – 30.11.2023 r.
2.    Praca w godzinach popołudniowych - od godz.15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu
3.    Minimalna miesięczna liczba godzin i wynagrodzenie - w ramach projektu zostaną zatrudnione 2 osoby, w przypadku braku chętnych zostanie zatrudniona 1 osoba.

1)    Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia 2 Animatorów na obiekcie:
600,00 zł. brutto (umowa zlecenie z Powiatem Oleśnickim) + 600,00 zł. brutto (umowa z Operatorem: Instytut Sportu- Państwowy Instytut Badawczy)

2)    Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia 1 Animatora na obiekcie:
1200,00 zł. brutto (umowa zlecenie z Powiatem Oleśnickim) + 1200,00 zł. brutto (umowa z Operatorem: Instytut Sportu- Państwowy Instytut Badawczy).

3)    Każdy z animatorów będzie zobowiązany do zrealizowania:
50 godzin zajęć sportowych w każdym miesiącu na obiekcie ORLIK przy II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy udokumentowanych dziennikiem zajęć - w przypadku zatrudnienia 2 Animatorów na obiekcie

100 godzin zajęć sportowych w każdym miesiącu na obiekcie ORLIK przy II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy udokumentowanych dziennikiem zajęć - w przypadku zatrudnienia 1 Animatora na obiekcie

II.  Wymagania niezbędne:
1.    ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2.    posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego,
3.    niekaralność za przestępstwa umyślne;
4.    udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu;

III.  Wymagania dodatkowe:
1.    inne doświadczenia i kompetencje, w tym: staż pracy w zakresie prowadzenia zajęć na Orliku; osiągnięte-potwierdzone sukcesy w pracy Animatora, np. Animator Ekspert, Animator Roku; członkostwo w klubach i organizacjach, inne udokumentowane działania;

IV. Podstawowe zadania animatora:  
1.    inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych wyłącznie na obiekcie Orlik dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin, zgodnie z miesięcznym oraz rocznym harmonogramem pracy;
2.    przygotowanie oraz realizacja raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach oraz rocznego raportu podsumowującego wykonywanie powierzonych zadań;
3.    współpraca ze szkołami, z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi
4.    współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu;
5.    organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu;
6.    angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki;
7.    promowanie Powiatu poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych;
8.    umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań;
9.    przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć;
10.    dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia;
11.    posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanie go do publicznej wiadomości;
12.    zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektu, na których realizowany jest projekt;

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1.    CV wraz załącznikiem nr 1 – załącznik nr 1
2.    Kserokopie dokumentów potwierdzonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie i instruktorskie
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, poświadczających dodatkowe kwalifikacje
4.    Program planowanych do realizacji przez Animatora działań – załącznik nr 2
5.    Oświadczenia kandydata  - załącznik nr 3
1)    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora
2)    o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
3)    o niekaralności, w tym o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS)
4)    dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

VI. Informacje dodatkowe: 
1.    Rekomendowane jest, aby obowiązki Animatora nie polegały wyłącznie na udostępnianiu Orlika innym podmiotom realizującym zajęcia, ale na organizowaniu i prowadzeniu ogólnorozwojowych zajęć i imprez sportowych
2.    Szczegółowy zakres obowiązków Animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu
3.    Starostwo Powiatowe w Oleśnicy zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z wyłonionymi w drodze konkursu animatorami sportu w przypadku  nieuzyskania dofinansowania w ramach PROGRAMU „Lokalny Animator Sportu" w 2023 roku

VII. Terminy i miejsce składania dokumentów: 
1.    Oferty proszę składać do dnia 19 stycznia 2023cr. (do godz. 15.00) w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, w Biurze Podawczym, pok. 122, parter, z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu w 2023r. na obiekcie ORLIK przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy” (decyduje data wpływu).
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Dokumentów nie odsyłamy.
4.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej powiatu oleśnickiego.

Na wybór kandydata wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i kompetencje oraz przedstawiony  plan działań o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujących i aktywizujących społeczność lokalną). 

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1)    Administratorem danych osobowych kandydatów podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Starosta Oleśnicki, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, nr tel.: 71/314-01-14, 71/314-01-11, e-mail: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@powiat-olesnicki.pl,
2)    Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla potrzeb udziału w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska Lokalny Animator Sportu.
3)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
4)    Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.
5)    Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6)    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji na stanowisko Lokalny Animator Sportu.
7)    Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
8)    Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
9)    Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

386006
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors