Ogłoszenie o naborze na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu w 2022 r.

W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkursu na operatora projektu „Lokalny Animator Sportu” na rok 2022, Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie ORLIK przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica.

I. Warunki pracy:
1. Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 7.03.2022 r. – 30.11.2022 r.
2. Praca w godzinach popołudniowych - od godz.15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu.
3. Minimalna miesięczna liczba godzin i wynagrodzenie - w ramach projektu zostaną zatrudnione 2 osoby, w przypadku braku chętnych zostanie zatrudniona 1 osoba.

1) Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia 2 animatorów na obiekcie:

600,00 zł. brutto (umowa zlecenie z Powiatem Oleśnickim) + 600,00 zł. brutto (umowa z Operatorem: Instytut Sportu- Państwowy Instytut Badawczy).

2) Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia 1 Animatora na obiekcie:

1200,00 zł. brutto (umowa zlecenie z Powiatem Oleśnickim) + 1200,00 zł. brutto (umowa z Operatorem: Instytut Sportu- Państwowy Instytut Badawczy).

3) Każdy z animatorów będzie zobowiązany do zrealizowania:

56 godzin zajęć sportowych w każdym miesiącu na obiekcie ORLIK przy II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy udokumentowanych dziennikiem zajęć - w przypadku zatrudnienia 2 animatorów na obiekcie.

112 godzin zajęć sportowych w każdym miesiącu na obiekcie ORLIK przy II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy udokumentowanych dziennikiem zajęć - w przypadku zatrudnienia 1 Animatora na obiekcie.

II. Wymagania niezbędne:
1. ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2. posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego,
3. niekaralność za przestępstwa umyślne;
4. udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu;

III. Wymagania dodatkowe:
1. inne doświadczenia i kompetencje, w tym: staż pracy na Orliku, osiągnięte-potwierdzone sukcesy w pracy Animatora np. Animator Ekspert, Animator Roku; członkostwo w klubach i organizacjach, inne udokumentowane działania.

IV. Podstawowe zadania animatora:
1. organizacja oraz prowadzenie regularnych zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin zgodnie z miesięcznym oraz rocznym harmonogramem pracy;
2. współpraca ze szkołami, z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;
3. współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy tryb życia, sprzyjających włączeniu społecznemu;
4. zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu;
5. angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez ministra właściwego ds. sportu;
6. promowanie Powiatu poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych;
7. umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań;
8. przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć;
9. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia
10. przygotowanie raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach oraz rocznego raportu podsumowującego wykonywanie powierzonych zadań;
11. posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanie go do publicznej wiadomości;
12. zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektu, na których realizowany jest projekt;

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV wraz załącznikiem nr 1 – Załącznik nr 1
2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie i instruktorskie,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje;
4. Program planowanych do realizacji przez Animatora działań – Załącznik nr 2
5. Oświadczenia kandydata - Załącznik nr 3
1) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora
2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
3) o niekaralności, w tym o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).
4) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

VI. Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.
2. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z wyłonionymi w drodze konkursu animatorami sportu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach PROJEKTU „Lokalny Animator Sportu" w 2022 roku.

VII. Terminy i miejsce składania dokumentów:
1. Oferty proszę składać do 1 marca 2022 r. (do godz. 15.00) w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, w Biurze Podawczym, pok. 122, parter, z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu w 2022 r. na obiekcie ORLIK przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy.” (decyduje data wpływu).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dokumentów nie odsyłamy.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej powiatu oleśnickiego.

Na wybór kandydata wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i kompetencje oraz przedstawiony plan działań o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujących i aktywizujących społeczność lokalną).

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy