Dziś absolutoryjna sesja Rady Powiatu Oleśnickiego

51. sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się 22 czerwca, o godz. 16.00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.


Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu L sesji z 25 maja 2023 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone zapytania i interpelacje

7. Omówienie Raportu o stanie Powiatu Oleśnickiego za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022
8. Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleśnickiego:

  • a) wystąpienia radnych
  • b) wystąpienia mieszkańców (na wniosek)

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Oleśnickiego wotum zaufania i jej przegłosowanie

10. Debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2022 r.

  • a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2022 rok
  • b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2022 r. oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego za 2022 r.
  • c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie udzielenia absolutoriom dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego za 2022 r.
  • d) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego oraz Klubów Radnych w sprawie wykonania budżetu,
  • e) dyskusja
  • f) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 r. i jej przegłosowanie
  • g) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2022 rok i jej przegłosowanie

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2023 – 2031 i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2023 r. i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 70/2 AM 51 stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, na nieruchomości oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 71/2 AM 51, nr 85/1 AM 51 i nr 86/10 AM 51 stanowiące własność Gminy Miasta Oleśnicy, bez obowiązku dokonywania dopłat i jej przegłosowanie
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  dla Parafii Rzymsko –Katolickiej pod wezwaniem NMP Częstochowskiej w Siekierowicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przy Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łuczynie i jej przegłosowanie
15. Interpelacje i zapytania radnych
16. Wnioski i oświadczenia
17. Komunikaty
18. Zamknięcie sesji

 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

383130

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors