Zakazy obowiązujące na terenie Oleśnicy wynikające z uchwały antysmogowej

Uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego weszła w życie 23 grudnia 2017 roku. Zapisy uchwały zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Do jej przepisów zobowiązani są dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

Przedmiotowa uchwała ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wprowadzenie zakazów i ograniczeń w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania

 

Jakie zakazy wprowadza uchwała „antysmogowa” na terenie Miasta Oleśnica?

 

Od 1 lipca 2018 r. - zakaz stosowania następujących paliw:

- Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- Węgla kamiennego w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm.

- Mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem

- Biomasy stałej (drewna) o wilgotności powyżej 20%

 

Nowe wymagania dla kotłów:

- od 1 lipca 2018 r. - nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) nie więcej niż 40mg/m3

- od 1 lipca 2018r. - kominki (użytkowane oraz nowe), nie będące podstawowym źródłem energii w lokalu/budynku (tzw. kominki rekreacyjne) muszą spełniać wymagania emisyjne Ekoprojektu

- od 1 stycznia 2024 r. - zakaz użytkowania pozaklasowych kotłów, pieców na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) poniżej klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012

- od 1 stycznia 2028 r. - zakaz użytkowania wszelkich kotłów, pieców na paliwa stałe nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 - koniec możliwości użytkowania klasy 3 i 4

 

Co grozi na niedostosowanie się do uchwały „antysmogowej”?

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.” Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1 000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

 

red. P.S.

źródło: UM Oleśnica

Udostępnij na swoim profilu !