“Stowarzyszenie Pomocna dłoń-Powiat razem”

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji:

  • rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywność i zdolność do samoorganizacji
  • działalność edukacyjna, informacyjna, doradcza i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności lokalnej społeczności
  • wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społecznościami lokalnymi,
  • promocja lokalnego zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
  • ochrona zdrowia i bezpieczeństwo,
  • promowanie produktów lokalnych,
  • wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
  • promocja działań partnerskich w ramach współpracy trój-sektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),
  • wspieranie procesu tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
  • wspieranie procesu odnowy i rozwoju miasta i gminy
  • rozwijanie zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych
  • zawiązywanie, promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych,
  • organizowanie edukacji i doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, ratownictwa i ochrony zdrowia,
  • promowanie honorowego krwiodawstwa,
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym i upowszechnianie zasad humanitaryzmu oraz przeciwdziałanie nietolerancji, szowinizmowi i dyskryminacji,
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
  • działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa użytkowników dróg,
  • upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • promocja wartości tradycji, kultury i historii regionów lokalnych i całego kraju.
  • współpraca w zakresie objętym celami Stowarzyszenia z innymi instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą;
  • organizowanie aukcji i zbiórek publicznych;
  • organizowanie wycieczek krajowych i poza krajem, wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętych działaniami Stowarzyszenia.
  • prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju powiatu oleśnickiego

>

 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 

 • integrowanie lokalnej społeczności;
 • wydawanie publikacji dot. spraw lokalnych, prowadzenie działalności reklamowej;
 • organizowanie zajęć edukacyjnych, integracyjnych i sportowych;
 • organizowanie imprez okolicznościowych, w tym artystyczno-kulturalnych;
 • współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze;
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz zainteresowanymi realizacją celów Stowarzyszenia
 • organizowanie edukacji i doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, ratownictwa i ochrony zdrowia

 Kontakt: Paweł Sanecki tel:  531-072-002

Udostępnij na swoim profilu !