SMS z wezwaniem do mobilizacji to fake news

Od dnia rozpoczęcia przez Rosją wojny na Ukrainie, w Polsce zaobserwować można zwiększoną akcję dezinformacyjną. Fałszywe informacje dotyczą też rzekomej mobilizacji wojskowej, rozsyłane są w formie SMS-ów. Wojna na Ukrainie spowodowała również w Polsce obawy o ewentualną mobilizację wojskową. Co jest prawdą w pojawiających się plotkach o rozsyłanych wezwaniach do wojska, a co tylko fake newsem?

Mobilizacja wojskowa – fałszywe SMS-y

Nie jest prawdą, że Sztab Generalny Wojska Polskiego wzywa wszystkich mężczyzn w wieku poborowym w celu mobilizacji wojskowej. Informacje o takiej treści są masowo rozsyłane na telefony komórkowe Polaków. Najprawdopodobniej mają wywołać panikę.

– „Wojskowa komisja uzupełnień uprzejmie informuje. W dn. 28.02.2022 prosze o obowiązkowe stawiennictwo w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, ul. Aleja Warszawska 96 Olsztyn na okoliczność mobilizacji Państwa Polskiego I stopnia” – SMS-y o takiej treści są rozsyłane sms-owo.

Na te doniesienia zareagowało Ministerstwo Obrony Narodowej, ogłaszając alert dezinformacyjny.

– UWAGA NA FAŁSZYWE SMS-y dotyczące stawiennictwa w siedzibach Wojskowych Komend Uzupełnień i Wojewódzkich Sztabach Wojskowych. To fałszywe informacje! Wojsko Polskie nie jest ich autorem. Wojsko Polskie nie prowadzi mobilizacji – podkreśla MON.

Komunikat na ten temat wydała również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku.

– W związku z pojawianiem się SMS-ów na temat stawiennictwa w siedzibach WKU lub WSzW informujemy, że są to informacje fałszywe służące jedynie dezinformacji. W przypadku otrzymania takiego SMS-a prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z najbliższą WKU lub WSzW – informuje WKU w Płocku.

Rezerwiści faktycznie otrzymują wezwania

Prawdą jest natomiast, że WKU w całej Polsce rozsyłają wezwania dla rezerwistów. Nie ma to jednak nic wspólnego z wojną na Ukrainie.

Sztab Generalny Wojska Polskiego podkreśla, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy nie jest związane z aktualną sytuacją w Ukrainie.

– Jest to rutynowa działalność Sił Zbrojnych RP, realizowana planowo w celu zapewnienia mobilizacyjnego uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych. Należy podkreślić, że jest to stały element przygotowywania SZ RP do realizacji zadań określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – wyjaśnia płk Joanna Klejszmit, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, będą one realizowane cyklicznie do 2035 roku, a rozpoczną się w kwietniu. Będą odbywać się w całym kraju i, co istotne, są obowiązkowe. Wezwanie otrzymują ci żołnierze przeniesieni do rezerwy, którzy złożyli przysięgę i mają przydział mobilizacyjny, a nie ukończyli 50 lat w przypadku żołnierzy szeregowych lub 60 lat, w przypadku podoficerów lub oficerów.

Jak mówi art. 101 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ćwiczenia wojsk rezerwy mogą trwać od 2 do 30 dniu w przypadku ćwiczeń krótkotrwałych lub do 90 dni w przypadku ćwiczeń długotrwałych. Jednak otrzymanie wezwania wcale nie musi oznaczać, że rezerwista faktycznie pojedzie na ćwiczenia.

Najpierw bowiem WKU wysyła zawiadomienia do rezerwistów, aby nadać meldunek przydziału mobilizacyjnego (czyli przydzielić do konkretnej jednostki wojskowej). O tym, czy rezerwista pojedzie na ćwiczenia decyduje właśnie ta jednostka. Zależy to od tego, ilu rezerwistów dana jednostka faktycznie potrzebuje.

A co, jeśli rezerwista otrzyma wezwanie na szkolenie? Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP zawiera zapis, że na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca musi udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe (z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin, a odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy) przysługuje świadczenie pieniężne, rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

  • kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
    kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
  • kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.
  • Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni ćwiczeń wojskowych. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwu i pół-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu ćwiczeń wojskowych.

W przypadku zbiegu uprawnień do kwot, żołnierzowi przysługuje tylko jeden, bardziej korzystny rodzaj świadczenia rekompensującego.

Uwaga, pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń w przypadku osób bezrobotnych, powoduje zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli rezerwista otrzyma wezwanie do WKU i na szkolenie, musi wykonać ten obowiązek pod groźbą odpowiedzialności karnej. Zgodnie z Art. 144:

§ 1.
Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3.
Kto nie zgłasza się do odbywania służby zastępującej służbę wojskową w warunkach określonych w § 1, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

źródło: petronews.pl/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny