Regulamin

Regulamin serwisu

Każdy czytelnik portalu nowinkioleśnickie.pl  może zamieścić swoją opinię na temat publikacji.

Redakcja nowinkiolesnickie.pl prosi jednak o  przestrzeganie zasad Netykiety. W sprawach nieobjętych przez Regulamin będziemy odwoływać się do zapisów prawa a w szczególności do zapisów Prawa Prasowego.

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez nowinkioleśnickie.pl  na rzecz użytkowników prowadzonego przez portal internetowy www.nowinkiolesnickie.pl , polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dodawania komentarzy  pod publikowanymi artykułami w celu wymiany informacji
i opinii na różnorodne tematy.

Dostęp do serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Administrator pozostawia sobie możliwość decydowania o zamieszczaniu wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach www.nowinkiolesnickie.pl

Autor komentarzy publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach www.nowinkiolesnickie.pl

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach  nowinkiolesnickie.pl  treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez komentujących treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez komentujących przekazów reklamowych, linków do innych stron.

Nowinkiolesnickie.pl  zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania nr IP w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu.

Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu nowinkiolesnickie.pl. może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu  przy zamieszczaniu wpisu.

Komentujący poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach www.nowinkiolesnickie.pl   wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w “Nowinkiolesnickie.pl” oraz  w e- gazetce wydawanego przez  portal internetowy www.nowinkiolesnickie.pl

10 Nowinkiolesnickie.pl  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zwracamy także uwagę, aby komentarze były związane z treścią publikacji, aby nie używać ciągu dużych liter, bądź znaków typu !!!!  Regulamin obowiązuje od o2.01.2019 r.

Regulamin ogłoszeń portalu nowinkiolesnickie.pl

WSTĘP

Usługa “Ogłoszenie” polega na utrzymaniu ogłoszenia Użytkownika w wydzielonej dla ogłoszeń części Portalu.

Usługa “Ogłoszenie” jest płatna (za wyjątkiem tygodniowego, pierwszego ogłoszenia kupię – sprzedam – składającego się ze zdjęcia 150×150 i 50 znaków ) Koszt publikacji jest uzależniony od indywidualnej ustalonej kwoty z redakcją przed jego publikacją.

Użytkownik ( wymagane dane osobowe wraz z numerem telefonu) zleca Portalowi świadczenie usługi Ogłoszenia poprzez wysłanie formularza poprzez wysłanie na adres email: michta.redakcja@gmail.com pliku z informacją dotyczącą ogłoszenia.

Wysłanie zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi.

Dane kontaktowe Użytkownika podane w ogłoszeniu służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

ZAMAWIANIE USŁUGI

Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie zgłoszenia na podany adres email: michta.redakcja@gmail.com Publikacja ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych prawidłowo wypełnionych w emailu. Redakcja po zweryfikowaniu ogłoszenia ma prawo odmówić publikacji bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie publikowane są na okres, jaki zostanie ustalony z redakcją.
Użytkownik ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia w przeznaczonej do tego kategorii

 Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:

– naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
– naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,

– mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania –kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,

– mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,

– zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu lub jego Partnerów

-W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.

– W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Portal zastrzega sobie prawo do jego usunięcia.

OPŁATY

Ogłoszenia bezpłatne (typu kupię-sprzedam”) są dodatkowo moderowane przed publikacją.

Realizacja świadczenia usługi rozpocznie się w wyznaczonym terminie zaraz po bankowym zaksięgowaniu wpłaty
Portal zastrzega prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia usługi Użytkownikowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:

Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu,

Użytkownik będzie korzystał z usługi Ogłoszenie niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,

Użytkownik będzie działał na szkodę innych użytkowników portalu lub użytkowników sieci Internet.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU

Wydawca zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością. Niemniej Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.

Administrator zastrzega prawo do wystąpienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych ogłoszeniach.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

Odpowiedzialność Portalu jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Użytkownika.

REKLAMACJE

Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie listu  e-mail na adres redakcja@gmail.com i określać:

dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, jako Klienta usługi Ogłoszenia.

dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (tytuł ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)

zarzuty Użytkownika

okoliczności uzasadniające reklamację,

Portal obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7  dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub  informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do  przestrzegania aktualnie obowiązujących norm prawnych.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, którym nie uda się zapobiec w  drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Portal zastrzega prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content