Projekty uchwał na III sesję VIII kadencji w dniu 28 grudnia 2018 r.

·         projekt 9 – w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy,

·         projekt 10 – w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta              Oleśnicy,

·         projekt 11 – w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Oleśnicy w Związku            Miast Polskich,

·         projekt 12 – w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

·         projekt 13 – w sprawie powołania składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

·         projekt 14 – w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury – Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy,

·         projekt 15 – w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

·         projekt 16 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oleśnicy”,

·         projekt 17 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/179/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Oleśnicy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

·         projekt 18 – w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Oleśnica na 2019 rok,

·         projekt 19 – w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

·         projekt 20 – w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/351/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

·         projekt 21 – w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

·         projekt 22 – w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,projekt 23 – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,

·         projekt 24 – w sprawie zmian budżetu na 2018 rok.

Źródło  BiP-  Urząd Miasta Oleśnica

Dodaj komentarz

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny