Podrożeje ciepło od MGK

Przedstawiamy komunikat Miejskiej Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Oleśnicy, która wyjaśnia, dlaczego w tym roku wzrosną opłaty za ciepło.

Zgodnie z Decyzją Prezesa URE z dnia 17.12.2019 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła dla Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Oleśnicy na okres do dnia 31.01.2021 r.

Wprowadzenie nowej taryfy było niezbędne w celu poprawy rentowności tj. częściowego wyeliminowania ogromnych strat na działalności ciepłowniczej, zagrażających kontynuacji działalności Spółki.

Już rentowność działalności ciepłowniczej w 2017 r. była ujemna, ale największy progres kosztów (głównie opału oraz praw do emisji CO2) całkowicie niezależnych od Spółki nastąpił w 2018 roku, w którym deficyt w zakładzie gospodarki cieplnej wyniósł 2 422,00 tys. zł.

Sytuacja w 2019 roku, pomimo wzrostu cen, nie pozwoliła zrekompensować nadal rosnących kosztów zakupu praw do emisji CO2 na rynku europejskim i strata na działalności ciepłowniczej Spółki wyniesie ok. 1 600 000 zł.

Ceny uprawnień do emisji CO2 rosną nieprzerwanie od roku 2017 (wzrost z 5,40 EUR za tonę emisji do prawie 30 EUR w 2019 roku). Koszty zakupu tych praw na europejskich giełdach wzrosły w tym czasie w Spółce z 330 tys. zł do 3300 tys. zł. Obowiązująca taryfa nie przewidywała takiego wzrostu, co skutkuje znaczącą stratą na działalności związanej z produkcją ciepła.

Wzrost cen uprawnień związany jest z unijną polityką redukcji zanieczyszczeń i zmianami w systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych.

Rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 pociągają za sobą również drastyczny wzrostu cen energii elektrycznej (dla MGK o 32,8%), co będzie miało konsekwencje w wynikach ekonomicznych 2020 roku.

Pozostałe koszty osobowe i materiałowe zostały na wniosek Urzędu Regulacji Energetyki zredukowane w celu ochrony interesu konsumentów. Spółka jest zmuszona ograniczyć także koszty remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne, co nie pozostanie bez wpływu na utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej, jak również na jej dalszy rozwój.

W podobnej sytuacji jest aktualnie kilkaset Ciepłowni w całym kraju, które aby osiągnąć minimalną rentowność musiałyby zdaniem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie podnieść jednorazowo ceny energii cieplnej o 20-25%, co ze względów społecznych jest nie do zaakceptowania przez państwowego regulatora.

Miejska Gospodarka Komunalna podejmuje od lat działania w celu ograniczenia emisji CO2, zwiększenia efektywności energetycznej oraz dywersyfikacji paliw stosowanych do produkcji ciepła, ale generowanie tak dużego deficytu mocno utrudnia realizację rozpoczętych projektów inwestycyjnych.

Pomimo trudności MGK Spółka z o.o. jest zaawansowana w 3 zadania z tego zakresu:

1/ Zadanie wysokosprawnej kogeneracji gazowej ul. Ciepła w Oleśnicy (moc cieplna 2,6 MW, moc energetyczna 2,1 MW) – posiada projekt, pozwolenie na budowę, wszystkie uzgodnienia przyłączy gazowych, energetycznych, ciepłowniczych i duże szanse na dofinansowanie w wysokości 30% z programu „Ciepłownictwo Powiatowe”, gdzie wniosek otrzymał wysoką punktację i jest na końcowym etapie konkursowym.

2/ Zadanie wysokosprawnej kogeneracji gazowej ul. Brzozowa w Oleśnicy (moc cieplna 1,1 MW, moc energetyczna 0,99 MW) uzyskało pozytywną ocenę w programie POIŚ i otrzymało dofinansowanie z programu 1.6 – wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych.
3/ Zadanie budowy kotła na biomasę o mocy 10 MW jest w trakcie opracowania koncepcja budowy kotła i tworzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, w celu złożenia wniosku o dotację w przyszłym naborze programów unijnych lub krajowych z NFOŚiGW.

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w celu całkowitego zastąpienia posiadanej mocy energetycznej w wysokości 46 MW opartej o źródła węglowe, innym rodzajem paliw do produkcji ciepła, powinna zainwestować kwotę 250 milionów złotych, co w aktualnej sytuacji finansowej jest niemożliwe bez znaczącego wsparcia funduszami krajowymi i europejskimi.

Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego wyodrębniono następujące grupy taryfowe:
Grupa A odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest z Centralnej Ciepłowni za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy,
Grupa Az odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest z Centralnej Ciepłowni za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, grupowych węzłów cieplnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy,
Grupa B odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest z Centralnej Ciepłowni za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Ceny i stawki opłat za ciepło

Średnia cena ciepła dla wszystkich grup taryfowych wzrosła w stosunku do poprzedniej taryfy o 9,76%. Szczegółową tabelę opłat dla poszczególnych grup oraz dynamiki wzrostu zawiera załączona tabela.

materiały: MGK sp. z o. o. w Oleśnicy

Udostępnij na swoim profilu !