Oleśnicki Budżet Obywatelski 2022 – zgłoś zadanie!

Budżet obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet gminy, decydując o przeznaczaniu określonej części środków publicznych na realizację wybranych do realizacji przez samych siebie zadań własnych Miasta.

Budżet obywatelski  ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania Miastem, łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach gminy.

Do końca roku 2018 budżety obywatelskie wprowadzane były w oparciu o artykuł 5a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), na mocy którego w wypadkach przewidzianych tą ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy na jej terytorium mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami. Zasady i tryb ich przeprowadzania określała stosowna uchwała rady gminy.

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zmieniono ustawę z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym dodając do art.5a nowe ustępy dotyczące szczególnej formy konsultacji społecznych, to jest budżetu obywatelskiego. Zgodnie z dodanym ust.7 rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:

1)    wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty z uwzględnieniem - o ile jest to możliwe - uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696);

2)    wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt (w Oleśnicy to około 35-36 osób, w uchwale proponuje się 15);

3)    zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;

4)    zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.

OLEŚNICKI BUDŻET OBYWATELSKI - UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

Realizując powyższą ideę władze Miasta Oleśnicy zapraszają mieszkańców do współdecydowania o przeznaczeniu części środków publicznych w roku 2022 w ramach projektu pod nazwą: „ Oleśnicki Budżet Obywatelski”. Uchwała Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku” dostępna jest poniżej.

Niniejsza uchwała zawiera wymagane przepisami ustawy o samorządzie gminnym nowe zapisy dotyczące zasad oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz trybu odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Należy podkreślić, że w gminach, będących miastami na prawach powiatu (jest ich 66), utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. W Oleśnicy decyzje w tej sprawie podejmują władze Miasta.

Uchwały o konsultacjach społecznych w sprawie budżetów obywatelskich podejmowane są w Gminie Mieście Oleśnicy od roku 2015. W roku 2018 (z przeznaczeniem na rok 2019) zwiększono pulę środków z 570.000 zł do 600.000 zł na Oleśnicki Budżet Obywatelski i zmieniono zasady kwalifikowania zwycięskich projektów. Projekty podzielono na trzy grupy zadań, kierując się kryterium planowanych kosztów ich realizacji.

Pierwsza grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 300.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł, do realizacji zostaną przyjęte te zadania z grupy, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów.

Druga grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 100.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 200.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł, do realizacji zostaną przyjęte te zadania z grupy, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów (w stosunku do dwóch ostatnich edycji, to jest zadań realizowanych w roku 2019 i 2020, zmniejszono pulę środków na tę grupę o 40.000 zł z uwagi na to, że obserwowane jest dużo większe zainteresowanie zadaniami małymi, tzw. „miękkimi” o wartości jednego zadania do 60.000 zł.

Trzecia grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, w wyniku których nie powstają środki trwałe i wyposażenie; na nie przeznaczono 100.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł, do realizacji zostaną przyjęte te zadania z grupy, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów (w stosunku do dwóch ostatnich edycji, to jest zadań realizowanych w roku 2019 i 2020, zwiększono pulę środków na tę grupę do 100.000 zł z uwagi na to, że obserwowane jest duże zainteresowanie właśnie tego rodzaju zadaniami, a ze względu na ich inkluzywny i bezpośrednio angażujący obywateli charakter, warto zwiększyć ich liczbę).

Takie rozwiązanie pozwoli na przyjęcie do realizacji większej liczby projektów zróżnicowanych pod względem ich kosztów i celów, przy czym w procedurze ustalania wyników zostaną uwzględnione te zadania, które uzyskały poparcie co najmniej 30 głosujących, tak aby realizowane były projekty reprezentatywne dla lokalnej społeczności, na które głosuje chociaż około 0,1% mieszkańców Miasta (podobnie jak w roku 2019).

Wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji zostaną pokryte z budżetu Gminy Miasta Oleśnicy.

ZGŁOSZENIA ZADAŃ DO REALIZACJI

Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych gminy - Miasta Oleśnicy oraz wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgłaszane zadania muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.  Zadania o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Oleśnicy i pozostających w jej władaniu, za wyjątkiem nieruchomości w trwałym zarządzie i użytkowaniu miejskich jednostek organizacyjnych.

Zgłaszane zadania powinny - o ile jest to możliwe - uwzględniać uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz.1696).

"Uniwersalne projektowanie" oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. "Uniwersalne projektowanie" nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne.

Zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Oleśnicy.

Zgłoszenie zadania, o którym mowa powyżej wymaga poparcia co najmniej 15 mieszkańców Miasta Oleśnicy. Wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie dostępny jest poniżej.

Zgłaszane zadanie w celu wstępnej weryfikacji, czy spełnia kryteria Uchwały Rady Miasta, konsultowane jest z wyznaczonymi przez Burmistrza Miasta Oleśnicy pracownikami Urzędu Miasta Oleśnicy, co odnotowywane jest na formularzu zgłoszenia.

Zadania należy zgłaszać na formularzu według wzoru, który dostępny jest poniżej, można pobrać go także z Punktu Informacyjnego lub Sekretariatu Urzędu Miasta Oleśnicy.

Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkową kosztów jego realizacji, jeśli zgłaszający jest w stanie takiej kalkulacji dokonać.

Formularze zgłoszenia zadań składa się w Urzędzie Miasta Oleśnicy. Termin zgłaszania zadań do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 mija 31 sierpnia 2021 r.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie głosowania elektronicznego w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.olesnica.pl wyłącznie dla mieszkańców Miasta Oleśnicy.

Burmistrz Miasta Oleśnicy wyznaczy punkty z dostępem do Internetu w miejskich jednostkach organizacyjnych, w których mieszkańcy mogą wziąć udział w głosowaniu i uzyskać niezbędne informacje na temat techniki głosowania.

Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz na jedno wybrane zadanie.

Na internetowej karcie do głosowania podaje się tytuły zadań, skrócony opis zadania, szacunkowy koszt ich realizacji, informację o sposobie głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku przy wybranym jednym zadaniu na internetowej karcie do głosowania. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania, to głos jest nieważny.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każde ze zgłoszonych zadań, przy czym oddane głosy grupuje się według poniższych zasad:

1)  zadania, których szacowany koszt mieście się w przedziale powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie, łączna kwota przeznaczona na tę grupę - do 300.000 zł;

2) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 100.000 zł włącznie, łączna  kwota przeznaczona na tę grupę - do 200.000 zł;

3) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, łączna kwota przeznaczona na tę grupę - do 100.000 zł.

Niewykorzystane wskutek głosowania środki z kwoty 600.000 zł przeznacza się w projekcie budżetu 2022 na inne inicjatywy lokalne.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2022 przez Radę Miasta Oleśnicy.

NIEZBĘDNE INFORMACJE

Niezbędne informacje na temat Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane są przez Skarbnika Miasta Oleśnicy, numer tel. 71-798-21-30.

 

mat. UM Oleśnica

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content