Absolutoryjna sesja już w ten czwartek w Starostwie Powiatowym

XXVII sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się 24 czerwca o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa.

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu XXVI sesji z 27 maja 2021 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone zapytania i interpelacje
7. Omówienie Raportu o stanie Powiatu Oleśnickiego za rok 2020 oraz Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
8. Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleśnickiego:
a) wystąpienia radnych,
b) wystąpienia mieszkańców (na wniosek).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Oleśnickiego wotum zaufania i jej przegłosowanie.
10. Debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2020 r.
a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2020 rok
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2020 r. oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego za 2020 r.
c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie udzielenia absolutoriom dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego za 2020 r.
d) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego oraz Klubów Radnych w sprawie wykonania budżetu
e) Dyskusja
f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 r. i jej przegłosowanie
g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2020 rok i jej przegłosowanie
11. Informacja Dyrektora o działalności Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy w roku 2020
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 – 2031 i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r. i jej przegłosowanie
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Twardogóra prowadzenia zadań publicznych związanych z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi i jej przegłosowanie
15. Interpelacje i zapytania radnych
16. Wnioski i oświadczenia
17. Komunikaty
18. Zamknięcie sesji

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content